21 مهر 1394

DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0