13 دی 1394

C32-2P

کلید مینیاتوری۳۲  امپر زیمنس.
13 دی 1394

C16-2P

کلید مینیاتوری ۱۶ امپر زیمنس
13 دی 1394

C10-2P

  کلید مینیاتوری ۱۰ امپر زیمنس
13 دی 1394

C4-2P

کلید مینیاتری ۴ امپر زیمنس