23 دی 1394

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
23 دی 1394

DRIVE 6SL3120-2TE21-8AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-8aa3
30 آبان 1394

CP 6GK7 443-1EX11-0XE0

  سی پی زیمنس با کد فنی: CP 6GK7 443-1EX11-0XE0
9 آبان 1394

PLC 6ES7323-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7323-1BL00-0AA0
9 آبان 1394

PLC 6ES7334-0CE01-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7334-0CE01-0AA0
9 آبان 1394

PLC 6ES7331-7KB02-0AB0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7331-7KB02-0AB0
9 آبان 1394

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
9 آبان 1394

PLC 6ES7322-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7322-1BL00-0AA0
9 آبان 1394

CPU 315

  سی پی یو سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0