ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1123-1AB00-0CA2

درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AB00-0CA2  
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1Bb00-0EA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1Bb00-0EA0
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1BA01-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA01-0DA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1121-0BA11-0AA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1121-0BA11-0AA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1AA01-0AA2

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1AA01-0AA2
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1BA01-0BA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA01-0BA0
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1BA02-0CA1

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA02-0CA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1123-1AA02-0FA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA02-0FA0