ژانویه 3, 2016

C32-2P

کلید مینیاتوری32  امپر زیمنس.
اکتبر 13, 2015

URI20SE

  سنسور گاز هیدروژن Hydrogen این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.
اکتبر 13, 2015

URB20SS

    سنسور گاز بنزین STEAM OF GASOLINE این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.