13 دی 1394

C32-2P

کلید مینیاتوری۳۲  امپر زیمنس.
21 مهر 1394

URI20SE

  سنسور گاز هیدروژن Hydrogen این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.
21 مهر 1394

URB20SS

    سنسور گاز بنزین STEAM OF GASOLINE این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.