می 6, 2023

6SL3210-1PB15-5UL0 درایو زیمنس

ژانویه 22, 2019

Drive 6SL3210-1KE13-2AP1

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: SINAMICS G120C DP 6SL3210-1KE13-2AP1
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SL3120-2TE21-8AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-8aa3
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7012-0TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7012-0TP50
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7018-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7014-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7014-0TP50
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7013-0EP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7013-0EP50
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7022-1EP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7022-1EP60
اکتبر 18, 2015

DRIVE 6SL3130-7TE31-2AA0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3130-7te31-2aa0
اکتبر 13, 2015

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
اکتبر 13, 2015

DRIVE 6SL3120-2TE15-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te15-0aa3