اکتبر 13, 2015

DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0