21 مهر 1394

URG20SS

  سنسور گاز متان Methane Gas این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.
21 مهر 1394

URI20SE

  سنسور گاز هیدروژن Hydrogen این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.
21 مهر 1394

URB20SE

  سنسور گاز بنزین STEAM OF GASOLINE این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.
21 مهر 1394

URP20SE

  سنسور گازهای  GPL-LPG این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد