30 آبان 1394

HMI 6AV6 644-0AB20-2AX0

  مانیتور تاچ اسکرین زیمنس با کد فنی:   HMI 6AV6 644-0AB20-2AX0
30 آبان 1394

HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0

  او پی ۱۵ اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0