21 بهمن 1394

PCU 50

کنترلر زیمنس با کدهای فنی: PANEL 6FC5203-0AF08-0AA0
23 دی 1394

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
13 دی 1394

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0
17 آذر 1394

CP 6GK7342-5DA03-0XE0

    سی پی سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CP 6GK7342-5DA03-0XE0
30 آبان 1394

CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0

  سی پی یو سری ۴۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0
30 آبان 1394

CP 6GK7 443-1EX11-0XE0

  سی پی زیمنس با کد فنی: CP 6GK7 443-1EX11-0XE0
9 آبان 1394

PLC 6ES7323-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7323-1BL00-0AA0
9 آبان 1394

PLC 6ES7334-0CE01-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7334-0CE01-0AA0
9 آبان 1394

PLC 6ES7331-7KB02-0AB0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7331-7KB02-0AB0
9 آبان 1394

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
9 آبان 1394

PLC 6ES7322-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7322-1BL00-0AA0
9 آبان 1394

CPU 315

  سی پی یو سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0