درایو SIMODRIVE، فروشگاه تجهیزات صنعتی مدرن کنترل با کادر مجرب و آزموده با سابقه چندین ساله در زمینه تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنایع کشور فعالیت داشته.

آوریل 9, 2016

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA0

درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA0
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1118-0DG23-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0DG23-0AA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1123-1AB00-0CA2

درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AB00-0CA2  
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1Bb00-0EA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1Bb00-0EA0
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1BA01-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA01-0DA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1121-0BA11-0AA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1121-0BA11-0AA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1AA01-0AA2

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1AA01-0AA2
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1118-0DM31-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0DM31-0AA1
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1118-0DH23-0AA0

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0DH23-0AA0
نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1118-0DM33-0AA2

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0DM33-0AA2