Control Techniques Servo motors

سرو موتورهای کنترل تکنیک با توان و دورهای مختلف.

ایده آل برای استفاده با درایو های دیجیتاکس digitax کنترل تکنیک.