DRIVE 6SE7021-3TB61-Z

DRIVE 6SE7021-3TB61-Z

DRIVE 6SE7021-3TB61-Z

درایو سیمو ورت زیمنس با کد فنی:

DRIVE 6SE7021-3TB61-Z
با کارت های داخلی