URI20SE

rr

 

سنسور گاز هیدروژن Hydrogen

این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.