URB20SS

untitled

 

 

سنسور گاز بنزین STEAM OF GASOLINE

این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.