دی ۱۳, ۱۳۹۴

C32-2P

کلید مینیاتوری۳۲  امپر زیمنس.
دی ۱۳, ۱۳۹۴

C16-2P

کلید مینیاتوری ۱۶ امپر زیمنس
دی ۱۳, ۱۳۹۴

C10-2P

  کلید مینیاتوری ۱۰ امپر زیمنس
دی ۱۳, ۱۳۹۴

C4-2P

کلید مینیاتری ۴ امپر زیمنس