بهمن ۲, ۱۳۹۷

Drive 6SL3210-1KE13-2AP1

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: SINAMICS G120C DP ۶SL3210-1KE13-2AP1
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE21-8AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-8aa3
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7012-0TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7012-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7018-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7014-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7014-0TP50