مرداد ۲۹, ۱۳۹۶

Siemens Servo Motors -1FK7

سرو موتور های زیمنس با کدهای فنی ۱FK7
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL1250

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۱۰۰۰-۱۲۵۰
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL630

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۵۰۰-۶۳۰
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL400

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۳۲۰-۴۰۰
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL250

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۱۶۰-۲۵۰
آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL160

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۲۵-۱۶۰