درایو simovert

30 دی 1396

DRIVE 6SE7011-5EP70

درایو زیمنس مدل سیموورت با کد فنی: DRIVE 6SE7011-5EP70
1 شهریور 1396

DRIVE 6SE7021-4EP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-4EP50
16 مرداد 1396

Drive 6SE7016-0TP50

درایو زیمنس با کد فنی: Drive 6SE7016-0TP50
11 مهر 1395
DRIVE 6SE7021-3TB61-Z

DRIVE 6SE7021-3TB61-Z

درایو سیمو ورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-3TB61-Z با کارت های داخلی
31 شهریور 1395
DRIVE 6SE7021-8TP50

DRIVE 6SE7021-8TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-8TP50
1 تیر 1395
۶SE7032-1TG60-Z

SIMOVERT 132kw

درایوهای سیمو ورت Simovert با کد فنی: ۶SE7032-1TG60-Z
23 دی 1394

DRIVE 6SE7016-0TP50-Z

  درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50-Z
23 دی 1394

DRIVE 6SE7021-0TP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-0TP60
9 آبان 1394

DRIVE 6SE7012-0TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7012-0TP50
9 آبان 1394

DRIVE 6SE7018-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50
9 آبان 1394

DRIVE 6SE7014-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7014-0TP50
9 آبان 1394

DRIVE 6SE7013-0EP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7013-0EP50
9 آبان 1394

DRIVE 6SE7022-1EP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7022-1EP60