دی ۲۳, ۱۳۹۴

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE21-8AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-8aa3
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7016-0TP50-Z

  درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50-Z
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7021-0TP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-0TP60