آبان ۹, ۱۳۹۴

PLC 6ES7322-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7322-1BL00-0AA0
آبان ۹, ۱۳۹۴

CPU 315

  سی پی یو سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0
آبان ۹, ۱۳۹۴

CPU 314

  سی پی یو سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 314-6CG03-0AB0
آبان ۹, ۱۳۹۴

CPU 313

  سی پی یو سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 313-5BF03-0AB0
مهر ۲۶, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3130-7TE31-2AA0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3130-7te31-2aa0
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE15-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te15-0aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE21-0AA4

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-0aa4
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3130-7TE23-6AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3130-7te23-6aa3