آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7012-0TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7012-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7018-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7014-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7014-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7013-0EP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7013-0EP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7022-1EP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7022-1EP60
آبان ۹, ۱۳۹۴

PLC 6ES7323-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7323-1BL00-0AA0
آبان ۹, ۱۳۹۴

PLC 6ES7334-0CE01-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7334-0CE01-0AA0
آبان ۹, ۱۳۹۴

PLC 6ES7331-7KB02-0AB0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7331-7KB02-0AB0
آبان ۹, ۱۳۹۴

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
آبان ۹, ۱۳۹۴

PLC 6ES7322-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7322-1BL00-0AA0
آبان ۹, ۱۳۹۴

CPU 315

  سی پی یو سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0
آبان ۹, ۱۳۹۴

CPU 314

  سی پی یو سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 314-6CG03-0AB0