مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE15-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te15-0aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE21-0AA4

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-0aa4
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3130-7TE23-6AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3130-7te23-6aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE13-0AA0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-2TE13-0AA0
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE21-8AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te21-8aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

URG20SS

  سنسور گاز متان Methane Gas این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

URI20SE

  سنسور گاز هیدروژن Hydrogen این محصول دارای اخرین درجه ی ضد انفجار (EX) می باشد.