درایو زیمنس

آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1145-1BA01-0BA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA01-0BA0
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1145-1BA02-0CA1

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA02-0CA1
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1123-1AA02-0FA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA02-0FA0
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7012-0TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7012-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7018-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7014-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7014-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7013-0EP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7013-0EP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7022-1EP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7022-1EP60
مهر ۲۶, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3130-7TE31-2AA0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3130-7te31-2aa0
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE15-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te15-0aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE21-0AA4

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-0aa4
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3130-7TE23-6AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3130-7te23-6aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE13-0AA0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-2TE13-0AA0
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0