درایو sinamics

بهمن ۲, ۱۳۹۷

Drive 6SL3210-1KE13-2AP1

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: SINAMICS G120C DP ۶SL3210-1KE13-2AP1
مرداد ۱۶, ۱۳۹۶

Drive 6SL3120-2TE13-0AA0

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: Drive 6SL3120-2TE13-0AA0
خرداد ۲۷, ۱۳۹۶

Control Unit 6SL3040-1MA00-0AA0

کارت کنترل زیمنس یا کد فنی Control Unit 6SL3040-1MA00-0AA0  
بهمن ۲۸, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE24-5AA0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-1TE24-5AA0
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE21-8AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-8aa3
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
مهر ۲۶, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3130-7TE31-2AA0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3130-7te31-2aa0
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE15-0AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te15-0aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE21-0AA4

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-0aa4
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3130-7TE23-6AA3

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3130-7te23-6aa3
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE13-0AA0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-2TE13-0AA0
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0

  درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SL3120-1TE24-5AB0
مهر ۲۱, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE21-8AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te21-8aa3