درایو simovert

دی ۳۰, ۱۳۹۶

DRIVE 6SE7011-5EP70

درایو زیمنس مدل سیموورت با کد فنی: DRIVE 6SE7011-5EP70
شهریور ۱, ۱۳۹۶

DRIVE 6SE7021-4EP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-4EP50
مرداد ۱۶, ۱۳۹۶

Drive 6SE7016-0TP50

درایو زیمنس با کد فنی: Drive 6SE7016-0TP50
مهر ۱۱, ۱۳۹۵
DRIVE 6SE7021-3TB61-Z

DRIVE 6SE7021-3TB61-Z

درایو سیمو ورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-3TB61-Z با کارت های داخلی
شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
DRIVE 6SE7021-8TP50

DRIVE 6SE7021-8TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-8TP50
تیر ۱, ۱۳۹۵
۶SE7032-1TG60-Z

SIMOVERT 132kw

درایوهای سیمو ورت Simovert با کد فنی: ۶SE7032-1TG60-Z
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7016-0TP50-Z

  درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50-Z
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7021-0TP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-0TP60
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7012-0TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7012-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7018-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7014-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7014-0TP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7013-0EP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7013-0EP50
آبان ۹, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7022-1EP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7022-1EP60