درایو simodrive

آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1145-1BA01-0BA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA01-0BA0
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1145-1BA02-0CA1

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA02-0CA1
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1123-1AA02-0FA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA02-0FA0